Petanque
Schermafdruk 2019-05-06 09.37.11
Schermafbeelding 2019-08-13 om 03.39.30
Schermafdruk 2019-05-06 09.37.11
Schermafbeelding 2019-08-13 om 03.39.30

Van eind maart/begin april tot eind oktober spelen we op vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur en zondag van 18.00 tot 20.00 uur, outdoor petanque op de velden aan de chiroterreinen.

We verzamelen ter hoogte van de terreinen enkele minuten voor het aanvangsuur.Vanaf november tot eind maart/begin april spelen we op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en zondag van 18.00 tot 20.00 uur indoor in sporthal "De Ploan".

Op vrijdag verzamelen we ter hoogte van "Ter Coose" om 13.30u, op zondag op de parking van "Proxy Delhaize" om 17.30u.

Wie rechtstreeks naar "De Ploan" gaat, verwachten we daar een tiental minuten voor het aanvangsuur.Voor meer informatie kan u terecht bij onze sportverantwoordelijke:

Fons Huysmans

2811 Leest, Ten Moortele 39

015/27 76 33

0497/91 13 90

fons@okraleest.beDeze activiteit staat open voor iedere 55+


Petanquereglement OKRA-SPORT


Dit reglement is bedoeld om bij gebeurlijke betwistingen uitsluitsel te kunnen geven. We gaan hier in detail in op een aantal, dat zich kunnen voordoen en waarbij betwisting kan ontstaan.


1. DE CIRKEL.


Zal een diameter hebben van minimum 30 en maximum 50 cm binnen de afbakening van het terrein. Voor het volgende spel (mène) wordt de cirkel getrokken waar het mikballetje zich bevond bij het einde van vorige mène.

Vermits het mikballetje minstens 6 en maximum 10 m moet geworpen worden kan het voorkomen dat de cirkel in het verlengde van de baan moet getrokken worden uitgaande van de plaats waar het mikballetje zich bevond bij het einde van vorig spel.


2. HET MIKBALLETJE.


Het mikballetje wordt geworpen op minimum 6 en maximum 10 meter te rekenen vanaf de voorkant van de cirkel. Het mag na het werpen niet op een andere plaats gelegd worden. Bij een foute worp (te kort, te ver of buiten) moet het opnieuw geworpen worden vanuit de cirkel en mag dus NIET op een willekeurige plaats GELEGD worden.


Wanneer na 3 opeenvolgende worpen door eenzelfde ploeg het balletje niet in de reglementaire voorwaarden is terechtgekomen, wordt het overhandigd aan de tegenstrevers die eveneens drie pogingen hebben. In alle geval zal de ploeg welke het doel verloren heeft na de drie eerste worpen de voorrang behouden om de eerste bal te spelen.


Het werpen van het doel door een speler van een ploeg, verplicht deze niet om als eerste te spelen.


De terreinen zijn afgebakend bij middel van een koord. Het mikballetje is nog steeds geldig als het zich “à cheval” (te paard) bevindt met het koord, wat wil zeggen als het zich voor de helft op het afbakeningskoord bevindt. Het is pas ongeldig als het recht van boven gezien geheel de verlieslijn heeft overschreden.


Zo het mikballetje tijdens het spel onzichtbaar wordt (bv. bedekt met zand), is het spel ongeldig en wordt het hernomen zonder dat er punten gescoord zijn. Dat is niet het geval wanneer het mikballetje achter een speelbal verborgen ligt.


Opgelet: de toestand van sommige banen kunnen U noodzaken om toch andere afspraken te maken (veiligheid). Dat gebeurt dan wel voor de aanvang van de wedstrijd.


In alle geval MOET het mikballetje op minimum 50 cm van de eindboord verwijderd blijven bij het inwerpen. Wanneer het mikballetje tijdens het spel op minder dan 3 meter van de voorkant van de cirkel terechtkomt, dan wordt het beschouwd als buiten.


3. TIJDENS HET SPEL.


Wanneer bij aanvang van het spel de eerste bal nietig is, is het de beurt aan de tegenpartij en zo zal het afwisselend gaan tot een der ballen geldig op het speelveld ligt.


Een ploeg die de speelbeurt heeft zal zolang de beurt behouden tot wanneer zij het punt genomen heeft of tot wanneer alle ballen geworpen zijn. Als twee ballen, één van elke ploeg, even ver van het doel verwijderd liggen, betekent dit dat het punt NIET is afgenomen en dat de ploeg van de speler die laatst geworpen heeft, opnieuw werpt, daarna de tegenstrever (om beurten dus) tot het punt genomen is.


Blijft tijdens het spel het mikballetje nog alleen geldig binnen het afgebakende terrein, dan zal de ploeg die het laatst geworpen heeft, verder spelen omdat het punt NIET is afgenomen. Het moet gezegd dat tijdens het spel, met uitzondering van de speler die gaat werpen, er slechts EEN speler van dezelfde ploeg zich binnen de terreinafbakening mag bevinden, zodanig dat hij de werper niet hindert. Beter is in feite dat er niemand behalve de werper zich op het terrein bevindt.


Een speler die ten onrechte een bal speelt (zijn/haar ploeg had al het punt), moet deze bal laten liggen, zelfs als hij/zij daardoor een bal van de tegenstrever heeft verplaatst of weggeschoten.


4. NIETIGE BALLEN.


Een speelbal is nietig wanneer hij meer dan 50% over de afbakeningskoord is terechtgekomen. Wanneer een speelbal

buiten de afbakeningskoord komt en in zijn loop terug binnen

de speelruimte komt te liggen, blijft hij ONGELDIG en zal uit

het speelveld verwijderd worden.


Alle gespeelde ballen die buiten de afbakening van het terrein terechtkomen, worden aan het eind van het terrein, buiten de afbakening gelegd en NIET opgeraapt en in de handen gehouden. Het is aan te raden de spelers hierop vooraf de aandacht op te vestigen.


5. TOEKENNEN VAN DE PUNTEN.


Het is eveneens aan te raden, bij het einde van het spel, dat alle gespeelde ballen die zich binnen de afbakening van het terrein bevinden, BLIJVEN LIGGEN tot wanneer de beide ploegen het eens zijn over het totaal behaalde punten van dat spel. Op deze manier kan veel betwisting voorkomen worden.


6. BETWISTING


Bij betwisting is de beslissing van de toernooileiding bindend.